Minihidràulica

Es denomina energia hidràulica , energia hídrica o hidroenergia , a aquella que s’obté de l’aprofitament de les energies cinètica i potencial del corrent de l’aigua , salts d’aigua o marees. És un tipus d’energia verda quan el seu impacte ambiental és mínim i usa la força hídrica sense represarla , en cas contrari és considerada només una forma d’energia renovable.

Es pot transformar a molt diferents escales , hi ha des de fa segles petites explotacions en què el corrent d’un riu mou un rotor de pales i genera un moviment aplicat , per exemple , en molins rurals . No obstant això , la utilització més significativa la constitueixen les centrals hidroelèctriques de preses , encara que aquestes últimes no són considerades formes d’energia verda per l’alt impacte ambiental que produeixen .
Quan el Sol escalfa la Terra , a més de generar corrents d’aire , fa que l’aigua del mar , principalment , s’evapori i ascendeixi per l’aire i es mogui cap a les regions muntanyoses , per després caure en forma de pluja . Aquesta aigua es pot col·lectar i retenir mitjançant preses. Part de l’aigua emmagatzemada es deixa sortir perquè es mogui els àleps d’una turbina engranada amb un generador d’energia elèctrica

1 – COM FUNCIONA?

L’energia minihidràulica es genera utilitzant l’energia cinètica de l’aigua provocada per la gravetat, per això, els emplaçaments ideals per a aquest tipus d’aprofitament energètic són els rius amb un gran desnivell o en els quals es genera un desnivell artificial mitjançant la construcció d’una presa. L’aigua es canalitza per unes canonades que la porten fins a la central hidroelèctrica on hi ha una turbina que converteix el moviment de l’ aigua en electricitat que després es transmet a la xarxa elèctrica .
Una central hidràulica és considerada minihidràulica quan no supera els 10 MW de potència o quan es construeix una presa que no supera els 15 m . d’alçada. La minihidràulica és molt útil per al subministrament de petits pobles aïllats a la muntanya .
Hi ha dos tipus de preses minihidràuliques :

Centrals d’aigua fluent: En aquest tipus de presa es construeix una derivació del riu , amb una obra mínima , per alimentar un canal que acaba en una càmera de càrrega des de la qual , mitjançant una canonada forçada , es fa caure l’aigua fins a la turbina . L’aigua turbinada es retorna al llit del riu.
Centrals a peu de presa: L’aigua del riu està retinguda en un petit embassament , des del qual es condueix a les turbines mitjançant una canonada a la base del mateix .
A causa de l’ efecte que tenen sobre els rius i els ecosistemes dels mateixos cal que les centrals mini hidràuliques es planifiquin i s’executin correctament perquè no tinguin impactes significatius sobre fauna , flora i paisatge . La Comissió Mundial de Preses ha desenvolupat recomanacions mediambientals , econòmiques i sociològiques per a la construcció i gestió de preses . WWF / Adena dóna suport a aquestes recomanacions i creu que haurien de ser aplicades a tot el món.

2 – POTENCIAL

El potencial hidroelèctric és enorme : avui en dia , a nivell mundial , un 22 % de tota l’electricitat és produïda a partir de l’aigua , i segons la Conferència Mundial de l’Energia es podria triplicar la producció hidroelèctrica mundial per al 2020 .
Amb una instal · lació minihidràulica , ens assegurem el subministrament d’electricitat durant 24 hores al dia , 365 dies l’any. Per a l’ús de les nostres microturbines no necessitem la construcció de cap presa; hi ha prou amb una petita canalització que derivi una petita part de l’aigua.

3 – TIPUS D’APLICACIONS EN MINIHIDRÀULICA

Electrificació d’edificis aïllats: L’energia minihidràulica ens permet electrificar una cabanya , un refugi o un hotel rural aïllats de la xarxa garantint el subministrament les 24 h del dia i tots els dies de l’any .

Minihidràulica connectada a la xarxa: Ara ja es pot invertir en renovables de manera lucrativa.